สมัครสินเชื่อบุคคลสำหรับข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ/ข้าราชการเกษียณ

"ช้างไทย เงินกู้" เรา ให้บริการเงินกู้ถูกกฎหมาย เราเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์และพิโกพลัสจากกระทรวงการคลัง "ช้างไทย เงินกู้" ยึดหลักการให้บริการสินเชื่อด้วยความสุจริต ไม่คดโกงเอารัดเอาเปรียบผู้ขอกู้ สัญญาเงินกู้เป็นธรรมถูกต้อง อัตราดอกเบี้ยที่เราเรียกเก็บเป็นอัตราดอกเบี้ยตามกฏหมายกำหนด (ร้อยละ 3 ต่อเดือน หากกู้ไม่เกิน 50,000 บาท / ร้อยละ 2.33 ต่อเดือน หากกู้เกิน 50,000 บาท และร้อยละ 1.25 ต่อเดือนเมื่อกู้เกิน 100,000 บาท ) และเป็นเงินกู้แบบ ลดต้นลดดอก

สำหรับข้าราชการ พนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการเกษียณอายุ ท่านสามารถยื่นขอกู้ได้ เพียงมีคุณสมบัติ และยื่นกู้ในเงื่อนไข ดังนี้

พิโกพลัสกรุงเทพ พิโกพลัสสมุทรสาคร พิโกพลัสสงขลา พิโกพลัสกระทุ่มแบน พิโกพลัสลาดกระบัง

วงเงินที่อนุมัติ

ตั้งแต่ 8,000 บ. - สูงกว่า 100,000 บ.
หมายเหตุ : ช้างไทย เงินกู้ ไม่มีนโยบาย เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ก่อนการโอนเงินกู้  และเราจะโอนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราดอกเบี้ย

สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาทแรก อัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ต่อเดือน
สำหรับวงเงินกู้ส่วนที่เกิน 50,000 บ. - ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.33 ต่อเดือน
และส่วนที่เกิน 100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

เอกสารเครดิตบูโร

กรณีผู้ขอกู้ไม่มีเอกสารเครดิตบูโร หรือ ติดเครดิตบูโร เราจะพิจารณาให้กู้สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
กรณีผู้ขอกู้ประสงค์จะกู้เกิน 30,000 บาท ต้องแสดงเอกสารเครดิตบูโร และ เครดิตบูโรต้องไม่มีประวัติค้างชำระ

หมายเหตุ

การอนุมัติเงินกู้ขึ้นกับการพิจารณาของ”ช้างไทยเงินกู้”

ขั้นตอนการยื่นกู้

1) ดาวน์โหลดใบสมัครสินเชื่อ ได้ที่นี่

2) ผู้ขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

สำหรับข้าราชการ

 • เป็นข้าราชการ อายุ 20-58 ปี
 • อายุราชการ 1 ปีขึ้นไป
 • มีค่าจ้างสุทธิต่อเดือน 8,000 บาทขึ้นไป
 • มีที่อยู่หรือที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร หรือสงขลา
 • ค่าจ้างจ่ายเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และธนชาตเท่านั้น
 • มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน
 • ยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่างวด
 • มีความสามารถในการชำระคืนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • ดาวน์โหลดเอกสารแสดงผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อข้าราชการ

สำหรับช้าราชการบำนาญ

 • เป็นข้าราชการผู้รับบำนาญ อายุไม่เกิน 65 ปี
 • รับบำนาญสุทธิต่อเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
 • มีที่อยู่หรือที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร หรือสงขลา
 • รับเงินบำนาญเข้าบัญชีธนาคารเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และธนชาตเท่านั้น
 • มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน
 • ยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่างวด
 • มีความสามารถในการชำระคืนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • ดาวน์โหลดเอกสารแสดงผลิตภัณฑ์สินเชื่อข้าราชการบำนาญ

3) ผู้ขอสินเชื่อต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

สำหรับข้าราชการ

 • สำเนาบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินเดือน และบัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้า(ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงาน ถ้าไม่มีให้ใช้เอกสารอื่นๆที่รับรองอายุงานได้ เช่น
  - บัตรพนักงานที่มีวันที่เริ่มทำงาน หรือวันออกบัตร
  - สัญญาจ้างงาน
  - สลิปเงินเดือนที่มีวันที่เริ่มงาน หรือสลิปเงินเดือนที่มีอายุเกิน 1 ปี
  - หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) ที่นายจ้างออกให้
 • สเตทเมนท์บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน และบัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้า(ถ้ามี) (ขอจากแอพหรือเว็บของธนาคารได้)
 • ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารตรวจสอบเครดิตบูโรตัวจริง (กรณีขอกู้เกิน 30,000 บาทขึ้นไป)

สำหรับช้าราชการบำนาญ

 • บัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้รับเงินบำนาญ
 • เอกสารการรับเงินข้าราชการบำนาญปีล่าสุด
 • รายการเคลื่อนไหวบัญชีที่รับบำนาญ(สเตทเมนท์) ย้อนหลัง 6 เดือน ขอจากแอพหรือเว็บของธนาคารได้

*กรณีผลัดกันกู้ผลัดกันค้ำใช้เอกสารคนละ 2 ชุด*
** เอกสารในการสมัครขอสินเชื่อของท่าน จะไม่สามารถรับคืนได้ และบริษัทสงวนสิทธิ์ จะทำลายเอกสารได้ทันที หากบริษัทไม่อนุมัติสินเชื่อ**

4) ผู้ขอสินเชื่อต้องมีหลักประกันดังต่อไปนี้

 • สมุดบัญชีเงินเดือน นำมาจดทะเบียนเป็นหลักประกัน
 • คนค้ำ 1 คน ต้องไม่เป็นญาติพี่น้องหรือสามีภรรยา (กรณีกู้ไม่เกิน 30,000 บาท) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  • พนักงานรายเดือน อายุ 20-50 ปี หรือ
   ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ อายุ 20-58 ปี หรือ
   ข้าราชการบำนาญ อายุไม่เกิน 65 ปี
  • อายุงานที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป
  • มีค่าจ้างสุทธิต่อเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
  • ค่าจ้างจ่ายเข้าบัญชีธนาคาร
  • บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นคง (ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้)
  • ใช้เอกสารประกอบการค้ำประกันเหมือนกันเอกสารของผู้กู้/ผู้ขอสินเชื่อ

5) การยื่นใบสมัคร

 • ยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ที่ สำนักงานบริการ ช้างไทย เงินกู้ ในจังหวัดที่ท่านอยู่
 • นำใบสมัครที่กรอกและลงชื่อแล้ว รวมทั้งเอกสารประกอบทั้งผู้กู้และผู้ค้ำใส่ซองปิดผนึก แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด (ฝ่ายสินเชื่อ)
  เลขที่ 979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400