จำนองที่ดิน กับ ช้างไทย เงินกู้

จำนองที่ดิน คืออะไร?

การจำนองที่ดิน คือ การให้กู้ยืมเงิน โดยทำเป็นสัญญากู้ที่ใช้หลักประกันเป็นที่ดิน โดยไม่มีการโอนที่ดินมายังผู้ให้กู้ แต่จะจดทะเบียนที่ดินเป็นหลักประกันการกู้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัด

 • ผู้กู้(หรือผู้จำนอง)ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิในที่ดินที่จะจำนอง
 • ผู้กู้ต้องมีที่อยู่หรือที่ทำงานในจังหวัด กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี อยุธยา ขลบุรี ระยอง หรือ สงขลาเท่านั้น
 • การจดทะเบียนจำนองจะดำเนินการที่สำนักงานที่ดิน เพื่อเป็นการแจ้งจดการนำที่ดินมาเป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้
 • ผู้กู้จะได้รับเงินกู้ วงเงินกู้จะประเมินจากราคาประเมินที่ดินหรือราคาตลาด โดยช้างไทยเงินกู้จะแจ้งวงเงินกู้ให้ผู้กู้ทราบ
 • สัญญาจำนอง 1 ปี  หากครบสัญญาแล้ว สามารถขยายอายุสัญญาจำนองได้อีก 1 ปี การขอขยายระยะเวลาจำนอง สามารถทำได้เพียง 2 ครั้ง (อายุสัญญาจำนอง สูงสุดไม่เกิน 3 ปี)
 • ช้างไทยเงินกู้เป็นผู้รับภาระค่าภาษี ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจำนองทั้งหมด

ขายฝากที่ดิน จำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน เชียงใหม่ ขายฝากที่ดิน เชียงราย ขายฝากที่ดิน พิษณุโลก ขายฝากที่ดิน ขอนแก่น ขายฝากที่ดิน บุรีรัมย์ ขายฝากที่ดิน อุดรธานี ขายฝากที่ดิน อุบลราชธานี จำนองที่ดิน เชียงใหม่ จำนองที่ดิน เชียงราย จำนองที่ดิน พิษณุโลก จำนองที่ดิน ขอนแก่น จำนองที่ดิน บุรีรัมย์ จำนองที่ดิน อุดรธานี จำนองที่ดิน อุบลราชธานี

ข้อดีของการจำนองที่ดิน กับ “ช้างไทยเงินกู้ ”

 • ถูกกฏหมาย ทำสัญญาขายฝากที่สำนักงานที่ดิน
 • “ช้างไทย เงินกู้” เป็นบริษัท(ไม่ใช่บุคคล) ได้รับใบอนุญาตสินเชื่อจากกระทรวงการคลัง จึงมีความน่าเชื่อถือ สุจริต
 • คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 36 ต่อปี
 • ให้วงเงินสูง ได้รับเงินเร็ว
 • ไม่จำกัดอายุ ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ไม่จำกัดอาชีพของผู้กู้

ลักษณะที่ดินที่รับจำนอง

 • เป็นโฉนดที่ดิน(นส.4 จ.) หรือ หนังสือรับรอง(นส. 3 ก.)
 • เป็นที่ดินเปล่า ที่นาหรือที่ดินเกษตรกรรม เป็นโฉนดที่ดินในจังหวัดใดก็ได้
 • มีทางออกสู่ทางสาธารณะ
 • ต้องไม่ใช่ที่รกร้าง – เป็นบ่อ ที่ดินที่ไม่มีทางเข้า- ออก(ที่ดินตาบอด) ที่ดินที่มีการจดภาระจำยอม รวมทั้งกรณีมีข้อจำกัด การใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น บ่อน้ำ บริเวณที่มีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน บริเวณที่มีการบุกรุก เป็นต้น

หมายเหตุ : การพิจารณาอนุมัติการจำนอง ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของ “ช้างไทย เงินกู้” แต่เพียงผู้เดียว และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าธรรมเนียม

 • จำนองคิดผลประโยชน์ไม่เกิน 36% ต่อปี ผู้กู้ต้องชำระหนี้ตามกำหนด ผู้ให้กู้มีสิทธิฟ้องให้นำที่ดินไปขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชดใช้คืน

เอกสารประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อเบื้องต้น

 • รูปถ่ายบัตรประชาชนตัวจริงหน้าหลัง
 • รูปถ่ายทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายโฉนดด้านหน้า-หลัง ทุกหน้า
 • รูปถ่ายที่ดินมุมต่างๆ อย่างน้อย 10 ภาพ
 • รูปถ่ายทางเข้า-ออกที่ดิน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนและสเตทเมนท์เงินเดือน 6 เดือนย้อนหลัง หรือหลักฐานแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้สนใจจำนองที่ดิน สามารถติดต่อได้ที่

โทร. 085-487-7892 หรือ 065-929-0731