ขายฝากที่ดิน กับ ช้างไทย เงินกู้

ขายฝาก คืออะไร?

 • สำหรับผู้ที่มีความต้องการใช้เงิน และมีทรัพย์คือที่ดินเปล่า สามารถนำมาขายฝากกับ “ช้างไทย เงินกู้” ได้
 • กรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกไปเป็นของ “ช้างไทย เงินกู้” ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน
 • ท่าน(ผู้ขายฝาก)จะได้รับเงินไปใช้ จำนวนเงินที่ได้จะขึ้นกับราคาประเมินหรือราคาตลาดที่ดิน
 • “ช้างไทย เงินกู้” ให้สิทธิท่านซื้อทรัพย์คืนภายใน 1 ปี โดยท่านต้องชำระดอกเบี้ยให้ ”ช้างไทย เงินกู้” ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือ ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน) และจ่ายค่าสินไถ่เท่ากับจำนวนเงินที่ท่านได้รับไป
 • หากครบ 1 ปีแล้ว ท่านยังหาสินไถ่มาคืนไม่ได้ สามารถขยายอายุสัญญาขายฝากได้อีก 1 ปี การขอขยายระยะเวลาขายฝาก สามารถทำได้เพียง 2 ครั้ง (อายุสัญญาขายฝาก สูงสุดไม่เกิน 3 ปี)
 • ผู้ขายฝากเป็นผู้รับภาระค่าภาษี ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขายฝากทั้งหมด

ขายฝากที่ดิน จำนองที่ดิน

ข้อดีของการทำขายฝากที่ดิน กับ “ช้างไทยเงินกู้ ”

 • ถูกกฏหมาย ทำสัญญาขายฝากที่สำนักงานที่ดิน
 • “ช้างไทย เงินกู้” เป็นบริษัท(ไม่ใช่บุคคล) ได้รับใบอนุญาตสินเชื่อจากกระทรวงการคลัง จึงมีความน่าเชื่อถือ สุจริต
 • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 15 ต่อปี ไม่มีดอกเบี้ยแอบแฝง
 • ให้วงเงินสูง ได้รับเงินเร็ว
 • ไม่จำกัดอายุ ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ไม่จำกัดอาชีพของผู้ขายฝาก

ลักษณะที่ดินที่รับขายฝาก

 • เป็นโฉนดที่ดิน(นส.4 จ.) หรือ หนังสือรับรอง(นส. 3 ก.)
 • เป็นที่ดินเปล่า ที่นาหรือที่ดินเกษตรกรรม เป็นโฉนดที่ดินในจังหวัดใดก็ได้
 • มีทางออกสู่ทางสาธารณะ
 • ต้องไม่ใช่ที่รกร้าง – เป็นบ่อ ที่ดินที่ไม่มีทางเข้า- ออก(ที่ดินตาบอด) ที่ดินที่มีการจดภาระจำยอม รวมทั้งกรณีมีข้อจำกัด การใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น บ่อน้ำ บริเวณที่มีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน บริเวณที่มีการบุกรุก เป็นต้น

หมายเหตุ : การพิจารณาอนุมัติทำขายฝาก ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของ “ช้างไทย เงินกู้” แต่เพียงผู้เดียว และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าธรรมเนียม

 • คิดผลประโยชน์ไม่เกิน 15% ต่อปี
 • ไถ่ทรัพย์ก่อนกำหนดคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 2% ของวงเงินเมื่อปิดบัญชีก่อนกำหนด
 • ต่ออายุเมื่อสิ้นสุดสัญญา คิดค่าธรรมเนียม 1% ของวงเงินที่ต่อ พร้อมวางผลประโยชน์ล่วงหน้าตลอดอายุสัญญา
 • ผู้ขายฝากเป็นผู้รับภาระค่าภาษี ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขายฝาก หรือการขยายสัญญา ทั้งหมด
 • ค่าสำรวจพื้นที่สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อเบื้องต้น

 • รูปถ่ายบัตรประชาชนตัวจริงหน้าหลัง
 • รูปถ่ายทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายโฉนดด้านหน้า-หลัง ทุกหน้า
 • รูปถ่ายที่ดินมุมต่างๆ อย่างน้อย 10 ภาพ
 • รูปถ่ายทางเข้า-ออกที่ดิน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนและสเตทเมนท์เงินเดือน 6 เดือนย้อนหลัง หรือหลักฐานแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้สนใจขายฝากที่ดิน สามารถติดต่อได้ที่

โทร. 065-929-0731 (คุณหมิว) 085-487-7892 (คุณต้น) หรือ 02-298-0345