การชำระค่างวด ช้างไทยเงินกู้

บริษัทฯ จะดำเนินการหักค่างวดจากบัญชีเงินฝากที่ท่านได้ทำการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติไว้ ตามจำนวนและกำหนดการผ่อนชำระที่ระบุไว้ตามหนังสือแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อ

  • กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถหักบัญชีอัตโนมัติได้ ท่านต้องทำการโอนเงินเช้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี "บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด" เลขที่บัญชี 014-306-4125 แล้วส่งหลักฐานการชำระให้ทางบริษัทฯ ทราบ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะทำการหักบัญชีของท่านเพื่อชำระค่างวด ค่าทวงถาม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จนกว่าจะครบ และหากบริษัทหักค่างวด ค่าทวงถาม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกินกว่ายอดที่ท่านค้างชำระ บริษัทจะทำการคืนเงินส่วนที่เกินให้ท่านภายใน 10 วันทำการ
  • การชำระค่างวดล่าช้าเกิน 7 วันนับจากวันที่กำหนดหักบัญชี จะมีค่าติดตามทวงถามเพิ่มตามประกาศของบริษัท
  • การชำระค่างวดงวดสุดท้าย ท่านจะต้องชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมด (หากมี) ให้แก่บริษัทจนครบถ้วน
  • ท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ธนาคารเรียกเก็บเป็นค่าธรรมเนียมการหักบัญชี

ตัวอย่างเช่น อนุมัติเงินกู้ 10,000 บาท กำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี ทุกวันที่เงินเดือนออก บริษัทจะเรียกเก็บเงินจากบัญชีเงินเดือนของท่าน 1,000 บาท ทุกเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี เมื่อครบ 1 ปี เท่ากับท่านได้ชำระคืนเงินต้น และ ดอกเบี้ย คืนให้ บริษัทครบถ้วนแล้ว (1,000 บาท ที่ชำระ จึงมีทั้งส่วนชำระดอกเบี้ย และ ชำระเงินต้น คืน)

วิธีการชำระเงิน