วิธีการสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อชำระค่างวดช้างไทยเงินกู้

สม้ครบริการหักบัญชีธนาคารกสิกรไทย (สมัคร 2 รหัสบริษัท)

 1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร
 2. เลือก “พร้อมเพย์/สมัครบริการ/SMS ขยันบอก/K-Mobile Banking/อื่นๆ”
 3. เลือก “สมัครบริการ หักบัญชีอัตโนมัติ/บริการเติมเงินอัตโนมัติ”
 4. เลือก “สมัครบริการ หักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit)”
 5. เลือก “ระบุรหัสบริษัท”
 6. เลือกหักจากบัญชี “ออมทรัพย์” หรือ “กระแสรายวัน”
 7. ใส่รหัสบริษัท (5 หลัก) “10387” เลือก “รหัสบริษัทถูกต้อง”
 8. ใส่ “เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก เลือก “หมายเลขถูกต้อง”
 9. รับทราบเงื่อนไข และข้อตกลงการใช้บริการ เลือก “ยืนยันการทารายการ”
 10. ตรวจสอบข้อมูล และยืนยันทารายการ หากข้อมูลถูกต้อง เลือก “ยืนยันการทารายการ”
 11. รอรับใบบันทึกรายการ ถ่ายรูปและนำส่งให้ทางบริษัทฯ ทราบ

สมัครอีกครั้งโดยขั้นตอนที่ 7.ใส่รหัสบริษัท (5 หลัก) “10464” เลือก “รหัสบริษัทถูกต้อง”

สม้ครบริการหักบัญชีธนาคารกรุงไทย

 1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร
 2. เลือก “บริการอื่นๆ”
 3. เลือก “บริการอื่นๆ”
 4. เลือก “สมัคร/ปรับเปลี่ยนบริการ”
 5. เลือก “หักบัญชีอัตโนมัติ”
 6. เลือก “ระบุรหัสบริษัท”
 7. ใส่รหัสบริษัท “22859
 8. ใส่หมายเลขอ้างอิง (Reference No. 1) ใส่ “เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก” เลือก “ถูกต้อง”
 9. ตรวจสอบข้อมูล และยืนยันทารายการ หากข้อมูลถูกต้อง เลือก “ยืนยัน”
 10. รอรับใบบันทึกรายการ ถ่ายรูปและนำส่งให้ทางบริษัทฯ ทราบ

สม้ครบริการหักบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

 1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร
 2. เลือก “SCB Easy/กองทุน/ประกัน/Language/อื่นๆ”
 3. เลือก “สมัครบริการ/ตรวจสอบข้อมูลเครดิต(NCB)”
 4. เลือก “หักบัญชีอัตโนมัติ”
 5. เลือกหักจากบัญชี “ออมทรัพย์”
 6. เลือกบริษัทที่ต้องการหักบัญชี เลือก “อื่นๆ”
 7. ใส่รหัสบริษัท (4 หลัก) “8079” เลือก “ถูกต้อง”
 8. ใส่หมายเลขอ้างอิง Customer No. ใส่ “เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก” เลือก “ถูกต้อง”
 9. ใส่หมายเลขอ้างอิง Reference No. ใส่ “เบอร์มือถือ” เลือก “ถูกต้อง”
 10. ตรวจสอบข้อมูล และยืนยันทารายการ หากข้อมูลถูกต้อง เลือก “ยืนยัน”
 11. รอรับใบบันทึกรายการ ถ่ายรูปและนำส่งให้ทางบริษัทฯ ทราบ

สม้ครบริการหักบัญชีธนาคารกรุงศรี

 1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร
 2. เลือก “ถอน/โอน/จ่ายบิล/อื่นๆ”
 3. เลือก “สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการ/พร้อมเพย์/บริการอื่นๆ”
 4. เลือก “บริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
 5. เลือก “ระบุเลขที่บัญชี”
 6. รับทราบ บันทึก/ข้อตกลงการใช้บริการ หากรับทราบ เลือก “ตกลง”
 7. เลือกหักจากบัญชี “ออมทรัพย์”
 8. ใส่เลขที่บัญชี (10 หลัก) “1461362549” เลือก “ถูกต้อง”
 9. ใส่รหัสลูกค้า/หมายเลขอ้างอิง1 “เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก” เลือก “ถูกต้อง”
 10. ใส่หมายเลขอ้างอิง 2 “เบอร์มือถือ” เลือก “ถูกต้อง”
 11. หากไม่ต้องการทารายการอื่นต่อ เลือก “ไม่ต้องการ”
 12. รอรับใบบันทึกรายการ ถ่ายรูปและนำส่งให้ทางบริษัทฯ ทราบ

สม้ครบริการหักบัญชีธนาคารกรุงเทพ

 1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร
 2. เลือก “สมัคร/ปรับเปลี่ยนบริการ”
 3. เลือก “บริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
 4. ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ
 5. เลือกหักจากบัญชี “ออมทรัพย์”
 6. เลือกวิธีค้นหาบริษัทที่ต้องการ เลือก “ด้วยรหัสบริษัท 5หลัก”
 7. ใส่รหัสบริษัท (5 หลัก) “55958” เลือก “ถูกต้อง”
 8. ใส่หมายเลขอ้างอิง 1 (Reference No. 1) ใส่ “เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก” เลือก “ถูกต้อง”
 9. ใส่หมายเลขอ้างอิง 2 (Reference No. 2) ใส่ “เบอร์มือถือ” เลือก “ถูกต้อง”
 10. ตรวจสอบข้อมูล และยืนยันทารายการ หากข้อมูลถูกต้อง เลือก “ยืนยัน”
 11. รอรับใบบันทึกรายการ ถ่ายรูปและนำส่งให้ทางบริษัทฯ ทราบ

สม้ครบริการหักบัญชีธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

 1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร
 2. เลือกรายการ “ทีทีบี พร้อมเพย์/อื่นๆ”
 3. เลือก “บริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
 4. เลือก “สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
 5. กด “ยืนยัน” เพื่อรับทราบข้อตกลงและเงื่อนไข
 6. เลือกบัญชี “ออมทรัพย์”
 7. เลือก “สินเชื่อ/เงินกู้/ลีสซิ่ง”
 8. เลือก “บจก. บีส โดเมนชั่น
 9. ใส่รหัสลูกค้า/หมายเลขอ้างอิง1 “เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก” เลือก “ถูกต้อง”
 10. ใส่หมายเลขอ้างอิง 2 “เบอร์มือถือ” เลือก “ยืนยัน”
 11. หน้าจอแสดงการทำรายการเรียบร้อย หากต้องการทำรายการอื่นเลือก “ต้องการ” หากไม่ เลือก “ไม่ต้องการ”
 12. รอรับใบบันทึกรายการ ถ่ายรูปและนำส่งให้ทางบริษัทฯ ทราบ